u
Galeria Fitness 2019
.. Strona główna | Plan zajeć | Cennik | Instruktorzy..

Regulamin Uslug Galeria Fitness 2019 Kliknij aby zobaczyćUmowa Członkowska z Klubem Galeria Fitness Kliknij aby zobaczyćWzór odstąpienia od umowy Kliknij aby zobaczyć


Regulamin, umowa, wzór opublikowane 29.05.2019.

Regulamin Klubu Galeria Fitness


 


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22 marca 2017 roku i dotyczy Klubu Galeria Fitness, ul. Pułtuska 110, 06-400, Ciechanów, NIP 912-160-65-51, zwanym w dalszej części Klubem.

2. Każdy Klient Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

3. Każdy Klient wykupujący karnet/usługi otrzymuje Kartę Klubu, oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Klub pobiera Kaucję za wydanie Karty, cenę reguluje aktualny cennik. Kaucja jest zwrotna po oddaniu karty.

5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

6. Zabrania się wstępu do klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

7. Klienci klubu zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktorów.

8. Z siłowni w Klubie mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby które ukończyły 14 rok życia.(nie dotyczy Fitness, oraz szkoły tańca)

9. Klient który nie ukończył 16 roku życia, jest zobowiązany do podpisania przez rodzica stosownego oświadczenia w celu korzystania z siłowni, oraz do każdorazowej konsultacji ćwiczeń z instruktorem.

10. Na siłowni wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

11. Każdy klient korzystający z siłowni w Klubie zobowiązany jest do korzystania z własnego ręcznika. Ręcznik wykorzystywany musi być jako okrycie obić urządzeń klubu, tak aby wchłaniał pot ćwiczącego.

12. Instruktor zobowiązany jest udzielić instruktarzu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się w siłowni oraz wprowadzić w ćwiczenia siłowe i aerobowe osoby początkujące.

13. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby które doznały kontuzji podczas wykonywania nieprawidłowo ćwiczeń

15. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów).

16. W przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi siłowni bądź osobie w recepcji.

17. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność.

18. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie.

19. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę klubu.

20. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście do klubu.

21. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
a) Weryfikacji karnetów a tym samym danych klienta odbywa się na podstawie zdjęcie klienta, umieszczonego przy danych klienta.
b) Zdjęcia klientów zabezpieczone są, a dostęp do nich ma wyłącznie pracownik recepcji, oraz właściciel klubu.
c) Każdy klient który nie wyrazi zgody na weryfikacje poprzez zdjęcie, jest zobowiązany do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości, w celu potwierdzenia danych klienta.
d) W przypadku nie okazania dowodu tożsamości, lub braku weryfikacji danych osobowych poprzez zdjęcie, pracownik recepcji ma prawo odmówić wejścia na obiekt klubu.

22. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, klub zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

23. W przypadku utraty karty przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu w formie telefonicznej lub mailowej. Za wydanie kolejnej karty Klienta klub pobierze opłatę w wysokości 5 PLN

24. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 20 PLN

25. W przypadku braku własnego ręcznika, każdy klient chcący korzystać z siłowni w Klubie, zobowiązany jest do wypożyczenia ręcznika w Klubie, cenę reguluje aktualny cennik

26. W klubie wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby klubu lub jako wystawa w klubie. Jeżeli klient nie wyraża zgody na publiczne wystawienie swojego zdjęcia proszę poinformować o tym Opiekuna lub Właściciela w formie pisemnej.

27. Klient odpowiada za wszystkie szkody materialne wyrządzone w klubie. W kwestiach spornych powołany zostanie biegły rzeczoznawca.

28. Właściciel Galeria Fitness Kołecki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren Klubu.

29. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet może zostać unieważniony, a Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

30. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie prawo interpretacji posiada Właściciel klubu.

Regulamin Sali
1. Poniższy regulamin jest dodatkiem do regulaminu Klubu Galeria Fitness, nie wyklucza go.

2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu oraz Sali. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie stosownego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.

3. Klub zobowiązuje się prowadzić zajęcia w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku nie stawienia się instruktora na zajęcia z powodów losowych klub zapewnia zastępstwo, w przypadku braku zastępstwa klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w dogodnym dla Klientów terminie lub zwraca opłatę za odwołane zajęcia.

4. Klub nie zwraca opłat za zajęcia na których Klient nie był z własnej winy.

5. Opłaty miesięczne dokonuje się na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana, nie można uczestniczyć w zajęciach.

6. Na salę wchodzimy tylko w obuwiu zmiennym bez metalowych okuć lub tanecznym.

7. Na zajęciach mogą przebywać tylko Klienci danej grupy i instruktor, pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora.

8. Za bezpieczeństwo uczestników poza salami tanecznymi odpowiadają rodzice bądź opiekuni prawni.

9. W dniach ustawowo określonych jako święta zajęcia nie odbywają się i nie są odpracowywane.

10. Każdy Klient przystępujący do zajęć oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach, w przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny. Klub nie odpowiada za kontuzje Klientów.

11. Obowiązkiem Klienta, jest informowanie instruktora przed rozpoczęciem zajęć lub w ich trakcie o swojej każdorazowej niedyspozycji.

12. Instruktor prowadzący zajęcia prowadzi ewidencję obecności uczestników.

13. W zajęciach mogą Klienci, które mają opłacone dane zajęcia.

14. Korzystanie z aparatów i kamer podczas zajęć bez zgody instruktora klubu jest zabronione.

15. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne powiadomienie prowadzącego instruktora.


Regulamin Pokoiku dla dzieci

1. Pokoik dla dzieci, jest przeznaczonych tylko dla klientów Galerii Fitness. Klient chcący skorzystać z pokoiku dla dzieci uprzednio jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia rodzica/opiekuna.

3. Każdy klient Galerii Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pokoiku dla dzieci.

4. Minimalny wiek dziecka korzystającego z pokoiku dla dzieci to 5 lata.

5. Klient Galerii Fitness, będzie dbał o pozostawienie czystości po korzystaniu z pokoiku dla dzieci.

6. Rodzic/opiekun prawny, jest w pełni świadomy, ze dziecko w pokoiku dla dzieci zostaje bez opieki.

7. Galeria Fitness nie organizuje opieki, oraz nie bierze odpowiedzialności za dzieci korzystające z pokoiku dla dzieci.

8. Galeria Fitness informuje, że w pokoiku dla dzieci nie znajdują się przedmioty ostre, małe, niebezpieczne dla dzieci.

9. Galeria Fitness nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione przez klienta do pokoiku dla dzieci.

10. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do nadzoru dziecka przebywającego w pokoiku dla dzieci.

Regulamin Sauny1. Sauna fińska jest integralną częścią Galerii Fitness Kołecki i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Galerii Fitness oraz niniejszego Regulaminu.

2. Klient korzysta z Sauny na własną odpowiedzialność.

3. Zalecamy korzystanie Sauny w towarzystwie.

4. Przed wejściem do kabiny sauny fińskiej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z tej usługi.

5. Zakup wejściówki uprawniającej do korzystania z sauny fińskiej jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Galerii Fitness

6. Z sauny fińskiej mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Przed korzystaniem z sauny skonsultuj się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie fińskiej kierownictwo Galerii Fitness nie ponosi odpowiedzialności.

7. Bezwzględne przeciwwskazania do stosowania sauny :
-Wszystkie choroby w stanie ostrym i podostrym.
-Wszystkie postacie niewydolności krążenia.
-Zmiany degeneracyjne mięśnia sercowego ze współistniejącą dusznicą bolesną.
-Choroby do pół roku po przebytym zawale mięśnia sercowego.
-Wszystkie choroby serca przebiegające ze wzrostem oporu płucnego /serce płucne, wada zastawki dwudzielnej/.
-Stenokardia.
-Choroba nadciśnieniowa trzeciego stopnia.
-Kamica nerkowa.
-Padaczka, klaustrofobia.
-Schizofrenia i inne schorzenia psychiczne.
-Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, robaczyce, choroby weneryczne
-Zakrzepowe zapalenie żył
-Jaskra
-Alkoholizm i narkomania
- osobom chorującym na cukrzycę,
- kobietom w ciąży,
- kobietom w czasie menstruacji.
- osobom ze skłonnościami do krwawień

8. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane, każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

9. Z sauny mogą korzystać tylko osoby powyżej 18 roku życia.

10. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

11. Nie wolno korzystać z sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych Śródków odurzających.

12. Na terenie sauny zabrania sie:
-wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
-hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
-ustawiania pieca oraz sterownika
-wnoszenia napojów alkoholowych
-palenia tytoniu bądź innych wyrobów
-niszczenia i uszkadzania wyposażenia

13. Aby korzystać z sauny należy dokonać rezerwacji w recepcji klubu Galeria Fitness minimalnie na 40 min przed planowanym korzystaniem z sauny. 14. Rezerwację można odwołać maksymalnie na 30 min przed planowanym wejściem do sauny, jeżeli rezerwacja będzie odwołana później, np. na 25 min przed planowanym wejściem do sauny – Pobrana opłata nie podlega zwrotowi!

15. Ceny wejściówek i karnetów do sauny reguluje cennik Klubu Galeria Fitness.

16. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie prawo interpretacji posiada Właściciel klubu.

Regulamin konkursu
1. Osoba uprawniona do wzięcia udziału w konkursie musi posiadać aktualny karnet do klubu Galeria Fitness Szkoły Sztuk Walk, ważny do 20.09.2011

2. Osoba uprawniona do wzięcia udziału w konkursie musi mieć skończone 14 lat.

3. Osoba biorąca udział w konkursie może wypełnić tylko jeden kupon konkursowy.

4. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie, musi zgłosić się w recepcji od 05.09 - 12.09.2011

5. Uczestnik konkursu akceptuje w punkty regulaminu konkursu.

6. Losowanie odbędzie się 13.09.2011 o godzinie 20:00

7. Losowanie odbędzie się przy obecności: Właściciel, kierownik, recepcjonista.

8. Do losowania przystępują wszystkie zgłoszone karty klientów.

9. Nagrodami konkursu jest 6 biletów na Warsaw Boxing Night, który odbędzie się 16.09.2011 w Warszawie w Hali Torwar

10. Zwycięzca wygrywa 1 bilet.

11. Nagrody, tj. bilety, nie mogą być przekazane, sprzedane, podarowane, osobom trzecim.

12. Organizator – Galeria Fitness.

13. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na fotografowanie i publikację zdjęć (z Gali Boksu) ze swoim wizerunkiem na potrzeby klubu na www.galeriafitness.com

14. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację danych osobowych (imię nazwisko) z informacją o wygranej na stronie www.

15. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie konkursu, bez wcześniejszego informowania zgłoszonych uczestników.

Regulamin konkursu Zucchero
1. Osoba uprawniona do wzięcia udziału w konkursie musi posiadać aktualny karnet do klubu Galeria Fitness, ważny do 25.09.2011

2. Osoba uprawniona do wzięcia udziału w konkursie musi mieć skończone 14 lat. W przypadku dzieci- rodzic.

3. Osoba biorąca udział w konkursie może wypełnić tylko jeden kupon konkursowy.

4. Osoba chcąca wziąć udział w konkursie, musi zgłosić się w recepcji od 09.09 - 17.09.2011 do godziny 12:00

5. Uczestnik konkursu akceptuje w punkty regulaminu konkursu.

6. Losowanie odbędzie się 17.09.2011 o godzinie 12:00

7. Losowanie odbędzie się przy obecności: Właściciel, kierownik, recepcjonista.

8. Do losowania przystępują wszystkie zgłoszone karty klientów.

9. Nagrodami konkursu jest 6 biletów na koncert Zucchero, który odbędzie się 20.09.2011 w Warszawie w Hali Torwar

10. Zwycięzca wygrywa 1 bilet.

11. Nagrody, tj. bilety, nie mogą być przekazane, sprzedane, podarowane, osobom trzecim.

12. Organizator – Galeria Fitness.

13. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na fotografowanie i publikację zdjęć (z koncertu Zucchero) ze swoim wizerunkiem na potrzeby klubu na www.galeriafitness.com

14. Zwycięzcy konkursu zgadzają się na publikację danych osobowych (imię nazwisko) z informacją o wygranej na stronie www.

15. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie konkursu, bez wcześniejszego informowania zgłoszonych uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..:: KONTAKT ::..

Ogólny: biuro@galeriafitness.com
781 30 80 20
ul.Pułtuska 110 (Nad Komfortem)
06-400 Ciechanów

Instruktorzy:
ania@galeriafitness.com
arek@galeriafitness.com


Godziny otwarcia:
pn-pt: 6:30-22
sb: 9-21
Nd: 11-18Blog Szymona Kołeckiego


Oficjalna Strona Szymona Kołeckiego